Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνετε στη σελίδα www.neonatology.gr του Σχολείου Γονέων Πρόωρων Νεογνών, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να επικοινωνούμε καλύτερα μαζί σας και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του Σχολείου και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και είναι πλήρως εναρμονισμένη με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις. Υπεύθυνος επεξεργασίας των στοιχείων είναι η Νεογνολογική Κλινική, Αρεταίειο Νοσοκομείο, Λεωφ. Β. Σοφίας 76, Αθήνα 11528, Τηλ./Fax: 2107286224 Email: neognologikiklinikiaretaieio@gmail.com Υπεύθυνος Επικοινωνίας: κα. Κυριακή Φατσέα Έχω ενημερωθεί για το δικαίωμα μου να απαιτήσω την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών μου δεδομένων καθώς και να ασκήσω το δικαίωμα διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων μου και εναντίωσης επεξεργασίας τους, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, ενώ είμαι ενήμερος/-η ότι δικαιούμαι να ανακαλέσω οποτεδήποτε την παρούσα συγκατάθεσή μου, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε της ανακλήσεως καθώς και ότι έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον κρίνω ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία. Για το Σχολείο Γονέων Πρόωρων Νεογνών: Αποδέχομαι να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας που έχω αναγράψει, από την Νεογνολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αρεταίειο Νοσοκομείο, με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωσή μου σχετικά με τις επιστημονικές δραστηριότητές της.